A kivitelező ez alapján rögzíti a pályázót a rendszerben.
vesszővel elválasztva
pl.: 1/2 , 50%-1/2, 50% kötőjellel elválasztva
Város, utca, házszám
pl.: D,D-Ny ; 25-35 ; Cserép
pl.: 111-11-S00000000000001234567
A jövedelmi előírás értelmében azon háztartás egyik nagykorú tagja nyújthat be pályázatot, amely háztartásnál a beruházással érintett ingatlan 2021. augusztus 30-i állapot szerinti, természetes személy tulajdonosai közül, a 2020. évben jövedelemmel, valamint nyugdíjjal rendelkezők 2020. évi, a személyi jövedelemadó bevallás szerinti összevont jövedelmének egy főre jutó összege 0 forint és 4.850.000 forint közé esik. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény hatálya alá tartozó magánszemélyek 2020. évi jövedelme is figyelembe veendő az egy főre jutó összeg megállapítása során. A Beruházással érintett ingatlanban 2021. augusztus 30.-i állapot szerinti tulajdonos személyek 2020. évi, a személyi jövedelemadó bevallás szerinti összevont jövedelme <= 4.850.000 beruházással érintett ingatlanban 2021. augusztus 30.-i állapot szerinti tulajdonos és 2020-ban jövedelemmel rendelkező személyek száma
A pályázatot bármely, a beruházással érintett ingatlanban (rész)tulajdonjoggal rendelkező 1 fő magánszemély benyújthatja. A felhívás tekintetében jövedelemnek minősül a nyugdíj is. A jövedelemmel nem rendelkező tulajdonosok a fenti képletben nem szerepeltethetőek, tehát osztóként nem vehetőek figyelembe. Jelen pályázat vonatkozásában „nyugdíj jellegű” jövedelemnek minősül minden olyan bevétel, melyet a nyugdíjfolyósító igazgatóság folyósít az érintett személy részére. Amennyiben az ingatlan tulajdonosai öröklés vagy adásvétel jogcímén módosultak 2021. augusztus 31. és a pályázat benyújtása közötti időben, úgy a pályázat benyújtásának időpontjában tulajdonos személyekre kell alkalmazni a fenti feltételeket. Ajándékozás esetén a 2021. augusztus 30. napi állapot kerül figyelembe vételre. A pályázat szempontjából azon személy minősül tulajdonosnak, aki a pályázat benyújtásához csatolt tulajdoni lap II. rovata alapján a pályázat benyújtásának napján tulajdoni hányaddal rendelkezik. (1 Haszonélvezeti-, özvegyi-, illetve egyéb jog (pl.:használati jog) nem elegendő! 2 A jövedelemhatár megfelel a KSH által kimutatott 2020. évre vonatkozó havi átlag magyar bruttó jövedelemből számított éves jövedelemnek.)
c) pontja szerinti épületrész / lakás támogathatóságának további feltétele, hogy a beruházás fizikailag megvalósítható legyen, illetve ahhoz a tulajdonostársak a lakóközösség tulajdoni arányában kifejezett minimum 51%- a írásos nyilatkozattal hozzájárult.)
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimális összege bruttó 500.000 Ft. A választott műszaki tartom függvényében a maximális támogatás mértéke: (A támogatás maximális mértéke az elszámolható költség 100%-a.)
Adatkezelési nyilatkozat Az adatkezelő neve, címe: Hot & Cold Therm Korlátolt felelősségű társaság, 4450 Tiszalök, Honvéd út 19. és Octo-Genesis Képzésszervező és Oktatási Korlátolt felelősségű társaság, 4032 Debrecen, Böszörményi út 68/M. 5. emelet, 20. ajtó Az Adatkezelő képviselői: Ügyvezető Az adatkezelő honlapja: http://www.htckft.hu/ ; http://www.octogenesis.hu/ Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont) Az adatkezelés célja: szerződéses jogviszony létesítése A személyes adatok címzettje(i): A Hot & Cold Therm Korlátolt felelősségű társaság és az Octo-Genesis Kft. adott ügytípussal foglalkozó alkalmazottai és vezetője, adatfeldolgozója A személyes adatok tárolásának időtartama: Papír és elektronikus formában, zárt irodában, személyes dokumentumok között a szerződéses jogviszony végéig, valamint a hatályos jogszabályi előírások alapján Nyilatkozom, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy a Hot & Cold Therm Korlátolt felelősségű társaság és az Octo-Genesis Kft. személyes adataimat nyilvántartsa és kezelje. Hozzájárulásom kizárólag a Hot & Cold Therm Korlátolt felelősségű társaság és az Octo-Genesis Kft-vel létrehozandó szerződéses jogviszonyomban, kizárólag a jogviszony létesítéséhez feltétlenül szükséges és elégséges, és időben a jogviszony hatálya alatti mértékben adom meg. Az adataimban beállt minden változást a szerződött partnernek bejelentem, annak mulasztásából eredő hátrány miatt a felelősség engem terhel a szerződéses jogviszony időtartama alatt.
 

1.                  Nem nyújtható támogatás az alábbi esetekben: 

 

a)                   távfűtéssel ellátott lakóingatlanra

 

b)                  teljes társasház korszerűsítésére

 

c)                   a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett beruházáshoz (anyagok, berendezések megvásárlása a beruházás megkezdésének minősül!)

 

d)                  ha a Pályázó szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott

 

e)                  nem megfelelő műszaki tartalmú pályázathoz

 

f)                    a pályázat benyújtásának időpontjában már meglévő napelemes rendszer bővítésére, cseréjére, korszerűsítésére (kivéve, ha fűtéskorszerűsítés az igénylés célja a támogatásban részesíthető kapacitáshatárig), vagy fűtéskorszerűsítés igénylése esetén hőszivattyú, vagy fűtőpanelek kapacitásnövelésére, korszerűbb típusra történő cseréjére;

 

g)                   a pályázati felhívás céljait nem szolgáló pályázatnak;

 

h)                  használt műszaki vagy egyéb berendezések, gépek, eszközök beszerzésének és szerelésének költségeihez;

 

i)                    olyan ingatlan vonatkozásában:

a) amely nem rendelkezik a Pályázat benyújtását megelőzően jogerőre emelkedett használatbavételi engedéllyel, vagy

b) amely a használatbavételre vonatkozóan nem rendelkezik a Pályázat benyújtását megelőzően kibocsátott hatósági bizonyítvánnyal (hatósági határozat), vagy

 c) amelynek használatbavételét a hatóság használatbavétel tudomásulvétele iránti eljárásában a kérelem benyújtását megelőzően nem vette tudomásul;

 

j)                    azon ingatlan korszerűsítéséhez, amelyen a támogatásban igényelt tevékenységek elvégzése további építési vagy felújítási tevékenység hiányában statikai kockázatot jelentene;

 

k)                   mobilházakhoz;

 

l)                    fejlesztést követő években mért adatok alapján energiamegtakarítást nem eredményező beruházáshoz (ez alól kivételt képeznek a csak napelemes pályázatok);

 

m)                olyan épületek korszerűsítéséhez, amelyek korszerűsítése abszolút értékben nem csökkenti hazánk üvegházhatású gázok kibocsátását;

 

n)                  azon ingatlan korszerűsítéséhez, amelyben a beruházással érintett ingatlanban a pályázat benyújtásakor található fűtött és fűtetlen teret elválasztó nyílászárók legalább fele (nyílászárók felületében kifejezve, amit az energetikai tanúsítvány tartalmaz) megfelel a hatályos jogszabályban foglalt követelményértékeknek;

 

o)                  hálózatra nem kapcsolódó, szigetüzemben működő napelemes rendszerek telepítése kapcsán;

 

p)                  talajra telepített napelemes rendszer kialakítása kapcsán.

 

 

Fontos! A pályázat beadásával és elnyerése esetén megvalósításával egyidejűleg egyéb támogatási forrásból (pl.: Otthonfelújítási támogatás, Családi Otthonteremtési Kedvezmény) megvalósuló, jelen Pályázati Felhívásban nem támogatott tevékenységek elvégezhetők és jelen kiírásra pályázat benyújtható. Ugyancsak támogatható, ha a jelen Felhívás keretében megvalósítani szándékolt tevékenységet részben más támogatásból finanszírozta, de kizárólag a más támogatásból nem finanszírozott mértékig.

 A fenti példa folytatásaként: a még cserével nem érintett 80%- ot kitevő nyílászáró felület cseréje támogatható jelen Felhívásban. Nem lehetséges továbbá már lecserélt fűtőpanelt nagyobb teljesítményűre cserélni, vagy már létesített napelem kapacitását növelni.

 A Kedvezményezett vállalja, hogy a megvalósítást követő 1. év elteltével elektronikus monitoring adatlapot szolgáltat a Lebonyolító szerv számára a szén-dioxid-kibocsátás csökkenésének és az energia-megtakarítás megvalósulásának ellenőrzése céljából (10. számú melléklet).