GINOP-8.3.5-18 – Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú hitel ( 0%-os kamat)

GINOP-8.3.5-18 – Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú hitel ( 0%-os kamat) 

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú Hitelprogram” című (GINOP-8.3.5-18 kódszámú) felhívás „B” hitelcéljára újra beadhatóak támogatási kérelmek. A Hitelprogram célja a mikro-, kis- és középvállalkozások likvid működésének zavartalan biztosításához szükséges készlet beszerzések, illetve működési költségek finanszírozása, amelyekre e Termékleírás alapján a költségek elszámolhatóak.

Azonosító jel: GINOP-8.3.5-18

„B” hitelcél

A Hitelprogram keretösszege: 208,514 milliárd forint. 

Kölcsön összege
Minimum 1 millió HUF – Maximum 25 millió HUF
Az igényelt kölcsön összege nem haladhatja meg a Végső Kedvezményezett utolsó 2 teljes lezárt üzleti év árbevétel átlagának 25%-át

Kölcsön devizaneme: HUF

Saját forrás: A saját forrás minimálisan elvárt mértéke 0%

Kamat:  0% / év 

Futamidő: A kölcsönszerződés megkötésétől számított maximum 60 hónap.

Egyéb feltételek
A hitelprogram keretében a folyósításra egyszeri alkalommal a hitelösszeg 100%-át elérő előleg igénybevételével van lehetőség.

Kölcsönfelvevők köre
A Hitelprogram keretében Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó mikro-, kis- és középvállalkozások.
A Kölcsönt olyan vállalkozások igényelhetik, amelyek – akár külföldön lévő – Kapcsolt- és Partnervállalkozásaival összevont (konszolidált) éves beszámolója, annak hiányában a vállalkozás, valamint Kapcsolt- és Partnervállalkozásai beszámolói és nyilvántartásai alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek a Bizottság 651/2014/EU rendelet I. melléklete alapján.
A Hitelprogram keretében kölcsönre az alábbi gazdálkodási formakóddal rendelkező gazdálkodó szervezetek jogosultak:

Gazdálkodási formakód szerint:
a) 113 Korlátolt felelősségű társaság
b) 114 Részvénytársaság
c) 116 Közkereseti társaság
d) 117 Betéti társaság
e) 121 Szociális szövetkezet
f) 123 Iskola szövetkezet
g) 124 Agrárgazdasági szövetkezet
h) 129 Egyéb szövetkezet
i) 228 Egyéni cég
j) 231 Egyéni vállalkozó

Kizárt az a Kölcsönigénylő, aki a GINOP-8.3.5-18 „B” hitelcél keretében illetve a GINOP- 9.1.1-21 Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön Hitelprogramban már részesült pozitív hitelbírálati döntésben.
A Hitelprogramban konzorciumok, illetve kezdő vállalkozások nem igényelhetnek támogatást.

Hitelprogramból kizártak köre
A Hitelprogram keretében kizárt az a Hiteligénylő és/vagy nem köthető Kölcsönszerződés és nem folyósítható Kölcsön olyan mikro-, kis- és középvállalkozásnak:

 
 1. amely nem rendelkezik legalább 2 lezárt teljes üzleti évvel;
 2. amely utolsó két teljes lezárt üzleti évének bármely évi üzemi eredménye negatív;
 3. amely a GINOP-9.1.1-21 illetve a GINOP-8.3.5-18 Hitelprogram „B” hitelcél keretében már részesült pozitív hitelbírálati döntésben;
 4. amelyben a kérelem benyújtását megelőző 6 (hat) hónapon belül 50%-os vagy azt meghaladó mértékű tulajdonosváltás történt;
 5. amelyben a tevékenységi kör megváltoztatására a kérelem benyújtását megelőző 6 (hat)hónapon belül került  (előző lezárt üzleti év azon tevékenységének megváltoztatása értendő, melyből az árbevétel több mint 50%-a származott);
 6. amely potenciálisan gazdaságilag nem életképes;
 7. amely jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási vagy végelszámolási, vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll, illetve amely megfelel azon feltételeknek, amelyek alapján hitelezői kérelmére felszámolási eljárás alá vonható lenne;
 8. amennyiben a vállalkozás
  • valamely kapcsolt vállalkozása, vagy valamely legalább 25% vagy azt meghaladó tulajdoni résszel rendelkező tulajdonosának többségi tulajdonában lévő cége és/vagy kapcsolt vállalkozása csőd-, vagy felszámolási eljárás alatt áll, továbbá;
  • valamely kapcsolt vállalkozása, vagy valamely legalább 25% vagy azt meghaladó tulajdoni résszel rendelkező tulajdonosának többségi tulajdonában lévő cége(i) és/vagy kapcsolt vállalkozása(i) ellen végrehajtási eljárás indult, kivéve, ha hitelt érdemlően igazolható, hogy az adott végrehajtásra vonatkozóan az adóhatóság fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, és a részletfizetési határozatban foglaltak szerint történik a fizetési kötelezettség teljesítése vagy a végrehajtási eljárás az adott vállalkozás teljesítése következtében megszűnt;
 9. amennyiben a vállalkozás egyéni vállalkozó úgy
  • rendelkezik olyan társaságban többségi tulajdonjoggal vagy cégképviseleti jogosultsággal, amely csőd-, végelszámolási- vagy felszámolási eljárás alatt áll és az eljárás indításakor a többségi tulajdonjog vagy a cégképviseleti jogosultság fennállt;
  • rendelkezik olyan társaságban többségi tulajdonjoggal vagy cégképviseleti jogosultsággal, amely végrehajtási eljárás alatt áll és az eljárás indításakor a többségi tulajdonjog vagy a cégképviseleti jogosultság fennállt;
 10. amely a Kölcsönszerződés megkötésének idején az üzletszerű működéshez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
 11. amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a hitelkérelem szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatott tett és/vagy nem adta meg/megtagadta a kért adatszolgáltatást, nyilatkozat kitöltését;
 12. amellyel szemben a bíróság jogerősen büntetőjogi intézkedésként tevékenységének korlátozását rendelte el;
 13. amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatának nem tett eleget;
 14. amely mesterségesen teremtette a támogatási jogosultság megszerzéséhez szükséges körülményeket kifejezetten azzal a céllal, hogy a támogatási rendszer céljaival ellentétes előnyhöz jusson;
 15. amely az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), vagy más jogszabály értelmében nem részesülhet támogatásban;
 16. amely jogszabályban, termékleírásban vagy a Kölcsönszerződés megkötésének feltételeként meghatározott adatszolgáltatási kötelezettséget nem teljesíti, nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;
 17. amely nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdése szerinti követelményeknek, azaz
  – nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek
  – a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének nem tett eleget
  – nem minősül átlátható szervezetnek;
 18. amelynek harmadik személy felé olyan kötelezettsége áll fenn, amely a Kölcsönnel létrejött Projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja;
 19. amely a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll.

A Bizottság 1407/2013/EU rendelete alapján nem részesíthetők Támogatásban az alábbi vállalkozások, illetve nem nyújthatók az alábbi célú Támogatások:

 1. a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez;
 2. az EUMSZ I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez;
 3. az EUMSZ I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy marketingjével kapcsolatos tevékenységet végző vállalkozások, amennyiben:
  • a Támogatás összege a piacon beszerzett vagy forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,
  • vagy az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbítástól függ;
 4. a harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez nyújtott Támogatás, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó Támogatás;
 5. az import áruk helyett hazai áru használatától függő Támogatás;
 6. a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások számára nyújtott Támogatás teherszállító járművek megvásárlására. Nem tekinthető árufuvarozási szolgáltatásnak az olyan integrált szolgáltatás nyújtása, amelyben a tényleges szállítás csupán egy elemet képvisel: ilyenek például a költöztetési, postai vagy futárszolgáltatás, illetve a hulladékgyűjtési és feldolgozási szolgáltatások;
 7. a vállalkozás fizetésképtelenségi eljárás hatálya alá tartozik, vagy a rá vonatkozó nemzeti jog azon feltételeinek felel meg, amelyek alapján hitelezői kérelmére kollektív fizetésképtelenségi eljárás hatálya alá vonható;
 8. amely egy és ugyanazon vállalkozásként a rendeletben meghatározott összeghatár felett az ott meghatározott időtartamon belül részesült, illetve részesülne csekély összegű támogatásban;
 9. olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.

Megvalósítási hely:
A Végső Kedvezményezett Magyarországon, Közép-Magyarországi régión kívül bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe. A Közép-Magyarország régióban székhellyel rendelkező Végső Kedvezményezett forgóeszköz finanszírozása is támogatható, azzal hogy a megvásárolni kívánt készlet és a működési költség a Közép-Magyarországi régión kívül bejegyzett telephelyre vagy fióktelepre kerül beszerzésre vagy annak érdekében merül fel.
A megvalósulási helynek a hitelkérelem benyújtásakor már bejegyzettnek kell lennie a cégkivonatban, illetve a Végső Kedvezményezettről vezetett megfelelő nyilvántartásban, továbbá igazolni kell azt is, hogy ott az utolsó lezárt üzleti évben valóban gazdasági tevékenység folyt és jelenleg is folyik.
Kivételt képezhetnek a telephely illetve fióktelep bejegyzés alól azon megvalósítási helyek,melyek oktatási intézményben vagy állami tulajdonú intézményben vannak és az ingatlan tulajdonosa nem engedi a bejegyzést, vagy csak eseti illetve időszakos jelleggel történik működési tevékenység a megvalósítási helyszínen (jellemzően sport tevékenység), ez esetben a megvalósítási helyszínre szóló érvényes bérleti szerződéssel illetve szükség esetén a Végső
Kedvezményezett részére kiadott – a megvalósítási helyszínre vonatkozó – működési engedéllyel szükséges igazolni a jogosultsági feltételeket.
Megvalósulási helyszínnek az a telephely vagy fióktelep minősül, ahol a beszerzett készletek tárolásra kerülnek, valamint az adott gazdasági tevékenység megvalósul.
A GINOP régióban lévő telephelyre elkülönítetten szükséges a készlet és működési költségekre vonatkozó nyilvántartást vezetni, melyet már a hitelkérelem benyújtásakor is igazolni szükséges, illetve a finanszírozás által generált árbevétel után a GINOP régióban kell a helyi iparűzési adó megfizetést igazolni (helyi iparűzési adót be nem vezető önkormányzat esetében Önkormányzati igazolással kell ezt a tényt bizonyítani). Ezt évente be kell mutatni az éves beszámolóval együtt.

Elszámolható költségek köre

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [továbbiakban 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] 5. mellékletének 5.2.3.6 pontjából az alábbiak (a vállalkozások általános tevékenységének megerősítését célzó tőkebefektetés meglévő piaci helyzet megerősítését és megvédését célzó tevékenységek, valamint kapacitás felhasználás megerősítése célhoz kapcsolódóan):

Készlet beszerzés költségei:

 

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 3. § (6) bekezdés 5. pontja szerinti készletbeszerzés költségei, az alábbiak szerint:

 • csak a szavatossági időn belüli, és az elfekvő készletek értékével csökkentett anyagok, késztermékek, áruk, valamint a növendék-, hízó- és egyéb állatok fogadhatóak el.
 • kivéve használt készletek, idegen készletek (vállalkozás telephelyén tárolt idegen készlet, vállalkozás által idegen helyen tárolt készletek, úton levő készletek, a bizományi, ügynöki, közvetítői értékesítésre átadott készlete) beérkezett, de nem számlázott készletek, bérmunka vagy javítás céljából kölcsönadott/átvett készletek, közvetített szolgáltatás.

Működési költségek finanszírozásának költségei:

a) a Sztv. 78. § (1) bekezdése szerinti egyéb termeléshez szükséges költségek,
b) a Sztv. 78. § (2) bekezdése szerinti nyersanyagok beszerzési költségei,
c) a Sztv. 78. § (3) bekezdése szerinti igénybe vett szolgáltatások értéke,
d) a Sztv. 79. §-a szerinti munkaerő költségek (kivéve távmunka),
e) közüzemi díjnak minősülő rezsiköltségek a Korm.rendelet 5. mellékletének 3.9.1.1. pontja szerint, beleértve a telefon, fax, internet, telekommunikáció költségeit.
Az egyes számlaosztályokban lévő tételekre elszámolható költségek nem haladhatják meg az utolsó lezárt pénzügyi év éves beszámolójában illetve az azt alátámasztó főkönyvi kivonat adott számlaosztályában elszámolt költségek értékét.
A költségek elszámolhatóságával kapcsolatos általános előírásokat, továbbá az egyes költségtípusokra vonatkozó részletes szabályozást a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 5.

Forgóeszköz/működési költségek finanszírozásának határideje: A forgóeszköz/működési költség finanszírozás megvalósítását (fizikailag és pénzügyileg befejezett) 12 hónapon belül kell befejezni.

Hitelkérelmek benyújtása: A Hitelprogram keretében jelen módosítás megjelenésének napjától – 2022. szeptember 30-ig lehet Hitelkérelmet benyújtani.

forrás: palyazatok.org