GINOP-4.1.5-22 Épületenergetikai fejlesztések támogatása a KKV-k részére

Energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása kkv-k részére

A pályázat célja a mikro-, kis- és középvállalkozások megújuló energiaforrás- felhasználás növelése által az üvegházhatást okozó gázok kibocsátás csökkentésének megvalósítása.

TÁMOGATÁSRA JOGOSULTAK KÖRE 

A pályázatra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:

a) amelyek rendelkeznek legalább 3 lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;

b) melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását
megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;

c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági
társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és
Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok
fióktelepei.

A pályázat keretében egyéni vállalkozások nem nyújthatnak be támogatási kérelmet.

TÁMOGATÁS FORMÁJA, MÉRTÉKE

A nyújtott támogatás visszatérítendő és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatásnak minősül.
Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 75 millió Ft, maximum 500 millió Ft.
A visszatérítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 90%-a lehet.


TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Önállóan támogatható tevékenységek
A pályázat keretében az alábbi tevékenységek önállóan támogathatóak azzal a feltétellel, hogy az energetikai korszerűsítésre kerülő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább egy szintet javul DD besorolás alatti épületek esetében.

A) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:
I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése
a) Meglévő fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése.
b) Meglévő fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése.

II. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése
a) A fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszer primer oldalának (kazán szekunder csonkjáig), vagy a komplett rendszer korszerűsítése támogatható. Komplett rendszer korszerűsítése esetén az egyes különálló részegységek korszerűsítése önmagában nem támogatható, a teljes rendszer korszerűsítését el kell végezni.

III. Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása
a) Meglévő régi, elavult beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó, az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:
A pályázat keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak:

B) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:
I. Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre
Támogatott a napsugárzás energiatartalmát felvevő berendezés és kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése, az épületgépészeti rendszerhez való kapcsolódáshoz, rendszerben működéshez szükséges eszközök, berendezések vásárlása és telepítése.

II. Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából

III. Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához.

IV. Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíztermelésre és/vagy fűtésrásegítésre

C) Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése

NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

A pályázat keretében a fenti pontokban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható.
Nem támogatható tevékenységek különösen:

a) Atomerőművek leállítása és építése;

b) Új építmény létrehozása;

c) Amennyiben az ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás célú fejlesztés valósulna meg.

d) Amennyiben a fejlesztés eredményeképpen szálláshely kapacitásbővítése történik.

e) Nem támogathatóak azok a projektek, melyeknél a megújuló energia hasznosításával a rendszer villamos energia mennyisége meghaladja az érintett épület/épületcsoport fejlesztés utáni éves villamosenergia-igényét.

f) Távhőrendszerről való leválás, a gőzközegű távhőrendszerről való leválás kivételével;

g) Az épület elektromos hálózatának olyan felújítása, ami nem kapcsolódik a világítási rendszerek energiatakarékos átalakításához;

h) Olyan épületek felújítása, melyek nem tartoznak a 176/2008. (VI.30.) kormányrendelet hatálya alá;

i) Meglévő megújuló energiát hasznosító rendszer kapacitásbővítése.

j) Napelemes rendszer telepítése, amennyiben a napelem pala fedésű tetőszerkezeten kerülne elhelyezésre;

k) Projekt-előkészítési jellegű tevékenységek;

l) A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása kötelezően megvalósítandó tevékenység, mely a pályázatban nem elszámolható;

m) Mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével vagy feldolgozásával kapcsolatos beruházásokra irányuló projektek.

n) Amennyiben olyan tevékenység is működik az épületben/épületcsoportban, amely a felhívás keretében nem támogatható.

o) Dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházásokhoz;

p) Repülőtéri infrastrukturális beruházásokhoz, a környezetvédelemhez kapcsolódók kivételével.

q) A 2003/87/EK irányelv 1. mellékletében felsorolt tevékenységekből eredő, az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentését elősegítő beruházás


KIZÁRÓ OKOK, TÁMOGATÁSBAN NEM RÉSZESÍTHETŐK KÖRE

A pályázat keretében nem részesíthetők támogatásban azok a támogatást igénylők, amelyek:
– amelynek projektje a pályázati Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban;
– amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív;
– amelynek a kérelem benyújtását megelőző teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent;
– amely projektjének az igényelt támogatási összege meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét;
– amellyel szemben végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában;
– amely a GINOP-4.1.1-8.4.4-16 vagy GINOP-4.1.2-18 kódszámú, GINOP-4.1.3-19 kódszámú vagy GINOP-4.1.4-19 kódszámú vagy jelen pályázat keretében már részesült támogatásban;
– amely a GINOP Plusz-1.1.2-21 vagy a GINOP Plusz-1.2.1-21 vagy a GINOP-1.2.3-21 kódszámú pályázatok keretében részesült támogatásban megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása vagy energihatékonysági beruházásokat érintő tevékenység vonatkozásában.
– a fejlesztendő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább egy szintet nem javul DD besorolás alatti épületek esetében;
– amely vállalkozás vagy partner vállalkozása ugyanazon elszámolható költségtételt tartalmazó támogatási kérelmet nyújt be a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében meghirdetett egyéb felhívások kapcsán;
– amely mezőgazdasági termelőnek minősül,
– amelynek támogatással érintett tevékenysége mezőgazdasági termékek előállítására, feldolgozására irányul;
– amely projekt megvalósítása kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz;
– amelynek fejlesztési igénye a dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházásokra irányul.
– amely 2019. december 31-én nehéz helyzetben levő vállalkozásnak minősült;

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA ÉS HATÁRIDEJE

A pályázat keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2022. április 20. 9.00 órától 2022. május 3. 12.00 óráig lehetséges.

A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.